Se anunţă susţinerea tezei de doctor 
Pretendent:  BARBAROŞ Tatiana
Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, dr. hab. ped., prof. univ.
Consiliul ştiinţific specializat: D 38  13.00.01-52
Tema tezei: „Repere psihopedagogice privind consilierea şcolară şi profesională a adolescenţilor”
Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală
data: 13 decembrie 2013, ora 14.00
Local: Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, sala 212, str. Doina, 104, or. Chişinău, 

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei 
  • Barbaroş T. Consilierea privind cariera – un model pentru diriginţi în Simpozionul Naţional în Caluschi, M.(coord.) Kreatikon. Creativitate – Formare – Performanţă. Ediţia a V-a, 12 Aprilie 2008, Iaşi, p. 348-351, 549 p.
  • Barbaroş T. Părinţii – parteneri activi în procesul decizional privind cariera la adolescenţi in Caluschi, M.(coord.), Simpozionul Naţional - Kreatikon  Creativitate – Formare – Performanţă, Ediţia a VI-a, 4 Aprilie 2009, Iaşi: Pim, p. 297-299, 429 p.
  • Barbaroş T. Consilierea carierei la adolescenţi - o abordare integrativă în Univers Pedagogic, Revistă ştiinţifică de pedagogie şi psihologie, Categoria C, Nr. 4 /2010, Chişinău, Republica Moldova, p. 53-59.
  • Barbaroş. T. Implicarea părinţilor în procesul consilierii şcolare şi profesionale al elevilor în Învăţământul universitar din Republica Moldova la 80 de ani: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Chişinău 28-29 septembrie 2010/colegiul de redacţie L. Calmuţki (red. şef), Chişinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2010, Vol.1: Probleme actuale ale ştiinţelor filologice, psihologice, pedagogice şi social politice, p. 7-9.
Rezumatul tezei
  1. Problematica abordată. Cercetarea contribuie la schimbările din toate sferele vieţii, inclusiv, a dinamicii forţei de muncă şi pregătirea insuficientă a adolescenţilor pentru o societate în tranziţie; adaptarea tinerilor la cerinţele societăţii în tranziţie şi incapacitatea sistemului de a răspunde nevoilor; capacitatea tinerilor de a lua o decizie cât mai bună privind parcursul lor şcolar şi profesional şi capacitatea limitată a adulţilor cu rol educogen (profesori, părinţi etc.) de a ajuta adolescenţii în acest sens; promovarea unor modele privind consilierea şcolară şi profesională a adolescenţilor şi adaptarea acestora la specificul autohton.
  2. Conţinutul de bază al tezei  constă în stabilirea şi fundamentarea teoretico-practică a reperelor psihopedagogice ale consilierii şcolare şi profesionale a adolescenţilor, în proiectarea unui model pedagogic de consiliere şcolară şi profesională fundamentat teoretic şi validat experimental; fundamentarea şi elaborarea curriculumului pentru profesorii-diriginţi şi a programului pentru părinţi, ce pot fi utilizate cu succes în procesul consilierii şcolare şi profesionale a adolescenţilor. 
  3. Principalele rezultate obţinute constau în fundamentarea, din perspectivă psihologică şi pedagogica, a consilierii şcolare şi profesionale a adolescenţilor, în validarea prin experiment a Modelului pedagogic al consilierii şcolare şi profesionale, a curriculumului cu privire la consilierea elevilor şi a programului pentru părinţi.