Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie
Pretendent: Vasian Tatiana 
Conducător ştiinţific: Bucun Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
Consiliul Ştiinţific Specializat D 38 19.00.05 – 01, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
Tema tezei:  Particularităţile psihosociale ale atitudinilor parentale faţă de copilul cu dizabilităţi 
Specialitatea: 19.00.05 – Psihologie socială
data: 10 decembrie 2013 
Ora: 14.00
Local: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, sala 212, str. Doina 104, Chişinău.

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei
  • Bucun N., Vasian T. Atitudinile parentale faţă de copilul cu dizabilităţi: cercetare experimentală comparativă. În: Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţa socială, 2013, nr. 1 (30), p. 1-13.
  • Bucun N., Vasian T. Relaţii interpersonale şi atitudini ale mediului social faţă de copiii cu dizabilităţi. În: Perspectiva psihosocială a asigurării calităţii educaţiei în Republica Moldova; aut.: N. Bucun, A. Cucer, D. Antoci [et al]. Chişinău: „Print-Caro” SRL, 2010, p. 104-125.
  • Vasian T. Abordarea comparativă a conceptului de atitudine în psihologia generală, psihologia personalităţii şi cea socială. În: Revista ştiinţifico-practică „Psihologie”, 2013, nr. 1, p. 87-95.
  • Vasian T. Abordări conceptuale şi etiologice ale atitudinilor parentale faţă de copilul cu dizabilităţi. În: Didactica Pro, 2013, nr. 1 (77), p. 10-12.
  • Vasian T. Alături de copilul său. În: Didactica Pro, 2009, nr. 5-6 (57-58), p. 65-69.
  • Vasian T. Formarea atitudinilor parentale faţă de copilul cu dizabilităţi. În: Univers Pedagogic, 2013, nr. 1, p. 45-51.

Rezumatul tezei
1. Problematica abordată. Cercetarea stabileşte particularităţile psihosociale ale atitudinilor parentale faţă de copilul cu dizabilităţi educat în familie şi în instituţia de tip rezidenţial, comparativ cu copilul cu dezvoltare tipică, dar și modalităţile psihosociale de schimbare a atitudinilor parentale în raport cu copilul cu dizabilităţi pentru ameliorarea dezvoltării personalităţii acestuia. 

2.Conţinutul de bază al tezei. Principalele direcţii de cercetare sunt axate pe studiul comparativ al atitudinilor parentale vis-à-vis de copilul cu dizabilităţi, al factorilor psihosociali ce determină formarea atitudinilor parentale, pe identificarea relaţiei dintre tipul atitudinilor parentale şi dezvoltarea copilului. Acestea au stat la baza elaborării şi validării modelului psihosocial de schimbare a atitudinilor parentale în vederea sporirii nivelului de acceptare a copilului cu dizabilităţi, creând condiţii optime pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului.

3. Principalele rezultate obţinute: Prezenţa dizabilităţii la copil reprezintă un factor major pentru schimbarea atitudinilor parentale faţă de el, determinând particularităţi manifestate prin: nivel înalt de neacceptare a copilului/ respingere emoţională; infantilizarea lui; hipersocializarea autoritară cu cerinţe exagerate; nivel scăzut de cooperare; insatisfacţie constantă în raport cu exercitarea funcţiilor parentale; axarea excesivă pe dizabilitate, cu evidenţierea exagerată a problemelor cauzate de situaţia lui de dezvoltare; orientarea părinţilor spre realizările sociale ale copilului şi corespunderea lui normelor societăţii şi nu spre aprecierea individualităţii lui. Dezvoltarea personalităţii copilului cu dizabilităţi este influenţată de particularităţile psihosociale ale atitudinilor parentale în raport cu el, iar implementarea modelului psihosocial de asistenţă a părinţilor orientat spre schimbarea atitudinilor parentale faţă de copilul cu dizabilităţi favorizează pozitiv acest proces.