Vineri, 8  februarie 2013, ora 1400, în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a fost examinata teza de doctor in pedagogie a dnei BRAGHIŞ Maria, cu tema: STRATEGII PEDAGOGICE DE OPTIMIZARE A PARTENERIATULUI ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE
ÎN TREAPTA ÎNVAŢĂMÎNTULUI PRIMAR,  specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală. Consultant ştiinţific: CUZNEŢOV L., dr. hab. în pedagogie, prof. univ.
În ședința seminarului au fost prezenți 14 membri ai Seminarului Științific de Profil și 3 invitați, specialiști în domeniu. 
Domeniul de studiu: parteneriatul şcoală-familie-comunitate în treapta învăţământului primar. 
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în precizarea şi redefinirea conceptelor: parteneriat educaţional, colaborare şcoală-familie-comunitate; reconsiderarea, precizarea şi dezvoltarea istorico-pedagogică, etică şi sociopsihopedagogică a coordonatelor parteneriatului şcoală-familie-comunitate; fundamentarea, structurarea şi conceptualizarea strategiilor pedagogice de optimizare a parteneriatului şcoală-familie-comunitate; elaborarea şi fundamentarea principiilor, metodologiei şi modelului pedagogic de optimizare a parteneriatului educaţional. 
Problema ştiinţifică soluţionată necorelarea dintre schimbarea dinamică a condiţiilor sociale, în acest context, sporirea cerinţelor de educaţie a copilului şi oferta redusă de strategii pedagogice de optimizare a parteneriatului  educaţional în vederea armonizării socio-pedagogice. 
Semnificaţia teoretică a cercetării rezidă în elaborarea şi fundamentarea strategiilor pedagogice de optimizare a parteneriatului şcoală-familie-comunitate în treapta învăţământului primar ca fiind o componentă de bază a modelului pedagogic, aspect distinct al teoriei educaţiei şi ansamblului de practici educaţionale, care dezvoltă şi completează atât pedagogia, cât şi sociologia educaţiei.  
Valoarea aplicativă a cercetării este reprezentată de funcţionalitatea praxiologică a strategiilor de optimizare a parteneriatului şcoală-familie-comunitate la treapta învăţământului primar - componentă de bază a Modelului pedagogic de optimizare a partenetriatului educaţional la treapta învăţământului primar.