La data de 19 februarie 2013, ora 14:00 în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a fost examinata teza de doctor habilitat in pedagogie a dlui BACIU Sergiu, cu tema: TEORIA ŞI METODOLOGIA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR,  la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală. Consultantul ştiinţific a fost dl. SILISTRARU N., dr. hab. în pedagogie, prof. univ.
Domeniul de studiu al tezei: bazele ştiinţifice ale managementului calităţii din perspectiva pedagogiei generale şi a managementului educaţional.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în: elaborarea modelului interacţiunii sinergice a factorilor interni ai calităţii; fundamentarea concepţiei managementului calităţii; elaborarea modelului SMC; elaborarea şi argumentarea bazei metodologice a instrumentelor de asigurare a calităţii; stabilirea metodologiei de asigurare a calităţii ofertei educaţionale. Astfel, rezultatul ştiinţific nou constă în fundamentarea, elaborarea şi validarea Paradigmei managementului calităţii – produs ştiinţific emergent, generator de noi soluţii praxiologice în problematica managementului educaţional din Republica Moldova.
Noua direcţie de cercetare: Teoria şi metodologia managementului calităţii în învăţământul superior.
Semnificaţia teoretică rezidă în: cercetarea teoretico-metodologică a fenomenului calităţii şi în elaborarea unei viziuni epistemice distincte asupra managementului calităţii în IÎS şi conceptualizarea paradigmatică a managementului calităţii învăţământului superior.
Valoarea aplicativă a lucrării este reprezentată de: elaborarea modelului analizei rezultatelor activităţii din perspectiva asigurării calităţii;  elaborarea SMC şi a procedurilor acestuia pentru IÎS; stabilirea proceselor din IÎS şi dezvoltarea algoritmului de reinginerie a acestora; elucidare coordonatelor metodologice ale elaborării finalităţilor/competenţelor de formare profesională; elaborarea şi validarea unor modele de evaluare a cadrelor didactice şi managerilor universitari. 
 
La data de 19 februarie 2013, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinata teza de doctor habilitat in pedagogie a dlui BACIU SergiuLa data de 19 februarie 2013, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinata teza de doctor habilitat in pedagogie a dlui BACIU SergiuLa data de 19 februarie 2013, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinata teza de doctor habilitat in pedagogie a dlui BACIU SergiuLa data de 19 februarie 2013, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinata teza de doctor habilitat in pedagogie a dlui BACIU SergiuLa data de 19 februarie 2013, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinata teza de doctor habilitat in pedagogie a dlui BACIU SergiuLa data de 19 februarie 2013, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinata teza de doctor habilitat in pedagogie a dlui BACIU SergiuLa data de 19 februarie 2013, în şedinţa SŞP din cadrul IŞE a fost examinata teza de doctor habilitat in pedagogie a dlui BACIU Sergiu