Anunţ 

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în pedagogie
Pretendent Căpăţină Sofia
Conducător Rogojină Didina
Consiliul ştiinţific specializat DH 38.13.00.01 – 50
Tema tezei Fundamente pedagogice ale formării profesionale iniţiale a contabilului
Specialitatea 13.00.01 Pedagogie Generală
Data 01 martie 2013
Ora 14.00
Local Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului 
Rezultatele cercetării sunt reflectate în 23 lucrări ştiinţifice (10 articole în culegeri şi reviste recenzate, 13 articole – constituie materiale ale conferinţelor naţionale şi internaţionale):
1.Căpăţină S. Tehnologii educaţionale de predare a contabilităţii. Revista Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist - Comerciale din Moldova, Chişinău, 2011, p.76-81.
2.Căpăţină S. Formarea competenţelor profesionale la studenţii contabili. Revista Analele
ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist - Comerciale din Moldova, Chişinău, 2012, p.233-238
Rezumatul tezei
Domeniu de studiu îl constituie procesul de formare profesională iniţială. Cercetarea vizează formare profesională iniţială a studentului contabil.
Scopul lucrării rezidă în stabilirea reperelor pedagogice şi economice, elaborarea unui model pedagogic de formare profesională iniţială a studentului contabil şi a metodologiei de formare a competenţelor profesionale iniţiale a studentului contabil.
Obiectivele cercetării: analiza surselor conceptuale şi studiul literaturii privind formarea profesională iniţială şi dezvoltarea curriculară; fundamentarea epistemologică a conceptului de formare profesională iniţială a studentului contabil; stabilirea reperelor pedagogice (finalităţile şi obiectivele) curriculumului universitar; descrierea şi argumentarea avantajelor curriculumului universitar axat pe formarea de competenţe profesionale iniţiale a studentului contabil; elaborarea curriculumului la disciplina „Contabilitate financiară”; elaborarea modelului pedagogic de formare profesională iniţială a studentului contabil şi a metodologiei de formare a competenţelor profesionale iniţiale a studentului contabil; prelucrarea şi interpretarea datelor experimentale şi deducerea concluziilor.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: construirea unui model pedagogic de formare profesională iniţială a studentului contabil din perspectiva ştiinţelor pedagogice şi economice, specifice noilor cerinţe; elaborarea unui curriculum la disciplina „Contabilitate financiară” axat pe competenţe: abilitatea de a prezenta, a discuta, de a aduna, de a evalua dovezile şi aplica standarde şi îndrumări relevante de audit; elaborarea conceptului de competenţe profesionale ale studentului contabil; structurarea competenţelor profesionale ale studentului contabil în conformitate cu finalităţile, obiectivele şi rolurile profesionale; elaborarea metodologiei de formare a competenţelor profesionale iniţiale prin studiu de caz.
Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea teoretico - aplicativă  a funcţionalităţii Modelului pedagogic de formare profesională iniţială a studentului contabil.
Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în fundamentarea teoretică a modelului de formare profesională iniţială a studentului contabil din perspectivă pedagogică; identificarea şi sistematizarea competenţelor profesionale iniţiale a studentului contabil; implementarea studiului de caz ca algoritm de structurare a competenţelor.
Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea de optimizare prin oferirea unei alternative în demersul de formare iniţială prin integrarea transdisciplinarităţii în activitatea de formare iniţială al studentului contabil; prin valorificarea metodologiei de formare la problematica competenţei profesionale iniţială; prin elaborarea recomandărilor cu privire la strategia de formare iniţială profesională a studentului contabil.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a produs în cadrul Universităţii Cooperatist Comerciale din Moldova, precum şi prin intermediul publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice.

2. Conţinutul de bază al tezei:
Teza este structurată din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (170 surse) şi 5 anexe. Teza are 145 pagini text de bază, 15 figuri, 28 tabele.
Capitolul 1. ”Fundamente teoretice ale conceptului de competenţă profesională a studenţilor contabili” pune în valoare problema curriculumului universitar în contextul învăţământului economic axat pe fundamentele: sociologic, psihologic, pedagogic, epistemologic; orientat spre obiectivele unei epistemologii a contabilităţii cu o pluritate de paradigme, deschisă cercetării fundamentale şi aplicative, axat pe formarea de competenţe.
În Capitolul 2. „Abordări metodologice în formarea competenţei profesionale la studenţii  contabili” se dezvăluie psihopedagogia activităţii academice a studentului contabil dinspre principiile învăţării şi participarea activă a acestuia la învăţare axat pe teoriile: asociaţioniste, condiţionate, cognitiviste, motivaţionale ale personalităţii. 
În Capitolul 3. „Implicaţii experimentale privind  formarea competenţei profesionale iniţiale la studenţii contabili” sunt dezvăluite etapele experimentului pedagogic (de constatare, de formare, de validare) prin aplicarea metodologiei de evaluare a stocurilor de mărfuri şi materiale în contabilitate şi în rapoartele financiare la intrare sau la prima înregistrare în contabilitate, precum şi la trecerea acestora în consum.

3. Principalele rezultate obţinute:
Rezultatele teoretice şi practice obţinute prin cercetările efectuate au contribuit la soluţionarea problemei ce ţine de domeniul formării profesionale iniţiale a studentului contabil prin fundamentarea, argumentarea şi proiectarea Modelul pedagogic de formare profesională iniţială a studentului contabil, a fost demonstrată realizarea scopului şi validate rezultatele experimentale.