CATEDRA EDUCAŢIA LINGVISTICĂ, LITERARĂ, ÎNVĂŢĂMÎNT PRIMAR ŞI EDUCAȚIE TIMPURIE

 

Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar

 

Mariana MARIN,
dr.conf.univ.,
şef catedră

 

Membrii catedrei:


Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar
Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar
Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar
Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar
Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar
Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar
Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar
Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar
Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar
Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar
Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar
Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar
Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar

 

Activitatea didactico-științifică

     Catedra are drept misiune asigurarea formării continue a cadrelor  didactice  din învățământul primar și educația preșcolară prin diverse stagii, potrivit nevoilor acestora; promovarea programelor educaţionale şi de cercetare racordate la standardele europene în domeniul educației preșcolare și a învățământului primar. 
     Obiectivele cele mai importante în activitatea didactico-științifică a catedrei rămân a fi: promovarea diversității de programe privind formarea continuă a cadrelor didactice din domeniul educației preșcolare și învățământ primar; dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, conforme cu necesităţile instituţiilor preşcolare şi ale şcolilor primare; diversificarea legăturilor de cooperare cu instituţiile preşcolare şi şcolile primare din republică; diagnosticarea nevoilor cadrelor didactice, din perspectiva adaptării operative la schmbările ce se produc pe piaţa serviciilor educative; evaluarea periodică a calităţii cursurilor, prin diverse mijloace de testare.
     Catedra oferă diverse programe de formare profesională continua și de recalificare profesională:
 • programe de formare profesională continuă pentru învățătorii claselor primare;
 • programe de formare profesională continuă pentru educatorii din instituţiile preşcolare naţionale/alolingve, inspectorii DR/MITS pentru educaţia preşcolară, managerii din instituţiile preşcolare naţionale/alolingv); 
 • programe de formare profesională continuă la solicitare, în teritoriu, la învăţământul primar şi la  educaţia preşcolară;
 • programe de formare profesională continuă pentru învățătorii din clasele cu predare simultană;
 • programe de formare profesională continuă pentru învățătorii claselor primare din școlile cu predare în limba română din școlile din regiunea Odesa;
 • programe de recalificare și calificare profesională suplimentară la educaţia preşcolară şi la învăţămîntul primar;
 • programe modulare la solicitare.
     Activitatea de formare profesională continuă la catedră implică ansamblul activităţilor didactice orientate spre „actualizarea” periodică a informației pentu cadrele didactice din instituțiile preșcolare și ale celor din școala primară. Conţinuturile cursurilor au o relevanţă în funcţie de nevoile solicitanților, fiind focalizate pe Curriculumul Naţional, pe abordări intradisciplinare, interdisciplinare şi transdisciplinare, pe centrarea privind formarea competenţelor funcţionale ale elevilor şi pe dezvoltarea competenţelor profesionale ale profesorilor, pe implementarea cercetărilor ştiinţifice în educaţie.
     Catedra realizează servicii de recalificare/ calificare profesională suplimentară, care rezidă în satisfacerea nevoii de respecializare în domeniul solicitat a cadrelor didactice din învăţământul primar și educație preșcolară, încadrate în procesul educaţional. Recalificarea/calificare profesională suplimentară a cadrelor didactice se face în funcţie de opţiunile individuale. 
     Catedra realizează diverse tipuri de activitate aplicativă: seminare, traininguri, master class-uri, workshop-uri etc. (la solicitare), ce îmbină studiul practic, realizat de cadrele didactice de la catedră cu participarea practicienilor, în scopul implementării rezultatelor cercetărilor științifice și diseminării acestora.

Activitatea științifico-metodică
     Activitatea didactică a cadrelor didactice de la catedră este îmbinată cu o valoroasă activitate de cercetare. Rezultatele cercetărilor sunt valorificate în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale, precum şi în diverse publicaţii, dar și în cadrul orelor de curs cu cadrele didactice din instituțiile preșcolare și din învățământul primar. 
     La solicitarea Ministerului Educației, ca răspuns la necesitățile cadrelor didactice din învățământul primar privind instruirea în clasele cu predare simultană, Catedra Educație Preșcolară și Învățământ Primar organizează stagii de formare a învățătorilor. Prin intermediul acestor stagii ne-am propus să relevăm  particularităţile procesului educaţional în învăţământul simultan, specificul lecţiei în condiţiile simultane, implementarea activă a demersului didactic-metodic al lecţiei în condiţii de simultaneitate, metodologii centrate pe elev în contextul claselor simultane, interacţiuni în clasa simultană, aspecte psihopedagogice de organizare a spaţiului şcolar eficient în clasele simultane.                                 
     Un alt Proiect, de o relevanță incontestabilă, care a demarat în 2015 în cadrul catedrei Educație Preșcolară și Învățământ Primar, ține de Evaluarea criterială în bază de descriptori în învățământul primar. Acest Proiect are ca scop implementarea Codului Educației al Republicii Moldova, unde se stipulează: „în învăţămîntul primar, evaluarea rezultatelor învăţării este criterială şi se efectuează prin descriptori” (articolele 16, punctul 5, şi 152, litera „d”), care urma să fie pus în aplicare din anul 2015, începând cu cl. I-a. 
     Pe parcursul anului școlar 2015-2016 au fost întreprinse o serie de activități în scopul implementării  evaluarii criteriale prin descriptori:
 • Elaborarea ghidului metodologic privind evaluarea criterială prin descriptori (Pogolșa, L., Marin, M. (coord. șt.), Gaiciuc, V., Achiri, I., Popovici, A., State, D., Agafian, R.), în colaborare cu Ministerul Educației și aprobat de către Consiliul Național pentru Curriculum;
 • Elaborarea Metodologiei  de  implementare a evaluării criteriale prin descriptori, în clasa a II-a (coordonatori: L. Pogolșa, M. Marin, V. Crudu, V. Gaiciuc), în colaborare cu Ministerul Educației, aprobată de către Consiliul Național pentru Curriculum;
 • Selectatarea  și formarea echipei de formatori; Organizarea unui șir de activități în care s-au discutat problemele și oportunitățile implementării evaluarea criterială prin descriptori: mese rotunde, seminare, discuții, structurarea suporturilor didactice.
 • Organizarea stagiilor de formare a învățătorilor din clasa I-a, a II-a în anul școlar (anul de învățământ 2015-2016). Astfel, au benificiat de stagii de formare 2865 de învățători. Totodată, în procesul de formare au fost incluși și specialiștii la disciplinele educație muzicală, educație artistico-plastică, educație tehnologică, limbi străine, educația fizică, profesori de limba română din școlile alolingve.  
     Pentru a aprecia impactul formărilor și problemele cu care se confruntă învățătorii în primul an de implementare a evaluării criteriale în bază de descriptori catedra a organizat unui șir de activități în care s-au discutat problemele și oportunitățile implementării: mese rotunde, seminare, asistări la lecții. 
     Membrii catedrei fac parte din colegiile de redacție a revistelor de specialitate din republică și de peste hotare, membri ai Seminarele Științifice de profil, sunt invitați în calitate de  membri ai Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezelor de doctorat, în expertizarea tezelor de doctorat; sunt implicați în activități de expertizare a lucrărilor de grad pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice; membrii ai Comisiei de Evaluare pentru susţinerea  Interviului de performanţă în vederea conferirii/confirmării gradelor didactice.
     În aria de activitate a catedrei se încadrează și colaborările cu Ministerul Educației: Elaborarea metodologiei de evaluare criterială în bază de descriptori în clasele primare, participarea la elaborarea scrisorilor metodice pentru clasele primare la Științe, Limba și literatura română,  elaborarea referențialului de evaluare a produselor școlare în baza standardelor educaționale la disciplina Limba și literatura română, Științe etc. 
     În ultima perioadă membrii catedrei au marcat rezultate relevante la capitolul publicații, care cuprind: 3 documente de politici educaționale, 6 monografii, 4 studii analitice, 10 ghiduri metodice,  9  manuale, 78 de articole științifice, 12 materiale didactice.