CATEDRA ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI EDUCAȚIE TIMPURIE 

 
 

Veronica CLICHICI

Şef catedră,  

Doctor în științe pedagogice

Experiența profesională

Domeniul de expertiză: Politici educaționale; Educație timpurie; Învățământ primar; Educaţie pentru timpul liber; Managementul formării profesionale. 

Activitate științifico-didactică în proiecte implementate: 

 • Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a calității și eficienței procesului de educație timpurie (2015-2019, IȘE).
 • Dezvoltarea curriculară în educația timpurie (2018, MECC).
 • Reconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice din perspectiva motivării de învăţare pe tot parcursul vieţii (2015, IȘE).
 • Paradigme, metode şi tehnici de educaţie integrală în învăţămîntul general (2011-2014, IȘE).
 • Educația pentru schimbare din perspectivă axiologică (2006-2010, IȘE).
 • Evaluarea instituților rezidențiale din Republica Moldova (2007, MECC).

 

Catedra Învățământ Primar și Educație Timpurie din cadrul Departamentului Formare Continuă al Institutului de Științe ale Educației, constituie un sprijin important de resurse de inovaţie şi de expertiză în formarea continuă a cadrelor didactice şi manageriale la specialitatea Învățământ primar și Educație timpurie, de iniţiere şi de organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale, în concordanţă cu interesele şi nevoile individuale de dezvoltare personală şi profesională. Priorităţile Catedrei sunt în concordanţă cu cele ale Institutului de Științe ale Educației derivate din prioritățile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

 

SCOPUL MAJOR: Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul primar și educație timpurie din cadrul sistemului de învăţământ general în contextul dezvoltării competențelor profesionale conform standardelor educaționale și nevoilor profesionale individuale.

OBIECTIVE:

 • Asigurarea procesului educațional de calitate, care să contribuie la formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din învățământul primar și educația timpurie;
 • Diagnosticarea nevoilor cadrelor didactice, din perspectiva adaptării operative la schmbările ce se produc pe piaţa serviciilor educative, evaluarea periodică a calităţii cursurilor, prin diverse mijloace de testare;
 • Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică în vederea îmbunătățirii calității procesului de formare profesională continuă a cadrelor didactice;
 • Promovarea consecventă a imaginii favorabile a Institutului de Științe ale Educației și sporirea contribuției colaboratorilor catedrei la creșterea competitivității acestuia.

În cadrul catedrei activează personal ştiinţifico-didactic de înaltă calificare, competent, competitiv, capabil să ofere servicii de formare profesională continuă de calitate:

 • Clichici Veronica, doctor în științe pedagogice, lector universitar;
 • Carp Ion, doctor habilitat, profesor universitar;
 • Cucer Angela, doctor în psihologie, conferențiar universitar;
 • Globu Nelea, doctor în științe pedagogice, lector universitar;
 • Baraliuc Nadejda, doctor în științe pedagogice, lector universitar;
 • Melnic Natalia, doctor în științe pedagogice, lector universitar;
 • Șpac Silvia, doctor în științe pedagogice, lector universitar;
 • Braghiș Maria, doctor în științe pedagogice, lector universitar;
 • Dascal Angela, asistent universitar;
 • Duminică Stella, asistent universitar;
 • Galben-Panciuc Zinaida, asistent universitar;
 • Apolschi Inga
 • Gîrleanu Angelametodist superior;
 • Rabacu Ionmetodist superior.

 

OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ,

aprobată prin Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr.14 din 11.01.2019, vizează:

 • Specialitatea: 0313.1 Psihologie.
 • Specialitatea: 0113 – Pedagogie în învățământul primar, pentru învățători;
 • Specialitatea: 0112 – Pedagogie preșcolară, pentru cadre didactice din domeniul Educației timpurii;
 • Specialitatea/Disciplina predată: Dezvoltare personală, pentru învățători;
 • Specialitatea: Management educațional (directori din instituțiile de educație timpurie).
 • Specialitatea: 0112.1 Educație muzicală în instituțiile de educație timpurie.

 

Domenii de activitate

Programele de formare profesională sunt complexe – 150 ore contact direct/20 credite profesionale, includ 4 module:

 • Modulul A:  Didactica disciplinelor şcolare.
 • Modulul B:  Psihopedagogie.
 • Modulul C: Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație
 • Modulul D: Branding profesional

Durata cursurilor: 3 săptămâni.

Catedra propune diverse tipuri de cursuri pentru formarea profesională continue:

 • cursuri cu frecvenţă la zi;
 • cursuri cu frecvenţă redusă;

Actele necesare pentru a fi acceptat la cursuri:

 • ordinul de delegare sau, în cazul când persoana nu are un astfel de ordin, cererea personală de înscriere la cursuri;
 • copia buletinului de identitate.

 

Alte activități de formare profesională

Catedra organizează cursuri de calificare suplimentară profesională și recalificare profesională la specialăţile:

 • Pedagogie preșcolară
 • Pedagogie în învăţământul primar

 

Catedra organizează cursuri de formare continuă modulare:

 • Dezvoltarea personală în învățământul primar (3 zile);
 • Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, cu genericul: „Continuitatea și complementaritatea în procesul ECD” cl. I-IV (3 zile).

 

Catedra organizează activități științifico-aplicative: seminare, traininguri, masă rotundă, master-class, work-shop, ateliere științifico-didactice etc. (la solicitare), ce îmbină studiul practic (realizat de cadrele didactice de la catedră) cu participarea practicienilor, cu prezentarea unor rezultate de cercetări ce au condus la diseminarea acestora.

 

Catedra Învățământ Primar și Educație Timpurie

 

Master-class

  

Catedra Învățământ Primar și Educație Timpurie

 

Exemple de bune practici

 

Catedra  oferă consiliere şi expertiză în domeniul Psihopedagogiei preșcolare și a învățământului primar, avansării în cariera didactică şi managerială (elaborarea raportului de autoevaluare pentru obţinerea gradului didactic şi pregătirea pentru susţinerea interviului de performanţă).

 

Domenii de cercetare ştiinţifică ale colaboratorilor catedrei

Colaboratorii catedrei sunt antrenați în diverse activități de cercetare științifică, conform rezultatelor participării la Concursul „Program de Stat” (2020 - 2023), ANCD, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.381/2019.

 • Proiectul 98/23.10.19 A „Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale”, Institutul de Științe ale Educației în parteneriat cu Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediu la Chișinău).
 • Proiectul 203/23.10.19 A „Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației nonformale în Republica Moldova”, Universitatea de Stat din Moldova în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației.

În acest context se încadrează și cercetarea cu tema: „Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar” (coordonatori: M. Marin, dr., conf. univ., L. Pogolșa, dr. hab., prof. univ. [et al.]). Scopul acestei investigații ample e de a pune în practică prevederile Codului  Educaţiei în care se precizează că în învăţământul primar evaluarea rezultatelor învăţării este criterială prin descriptori (articolele 16, punctul 5, şi 152, litera „d”). Rezultatele cercetării au finalizat cu elaborarea materialelor reglatorii (Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, cl. I-IV, Ghiduri metodologice etc.).

 

 

Catedra Învățământ Primar și Educație Timpurie

 

 

 

Stimați Colegi,

 Opțiunea de a promova stagiile de formare profesională continuă la Catedra Învățământ Primar și Educație Timpurie  din cadrul INSTITUTULUI DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI  vă asigură sporirea calității procesului  educațional și avansarea în carieră a Dumneavoastră.  

Întotdeauna sunteți  așteptați și bineveniți!