CATEDRA ÎNVĂŢĂMÎNT PRIMAR ŞI EDUCAȚIE TIMPURIE ȘEF CATEDRĂ
Clichici Veronica,

 

 În cadrul catedrei activează personal ştiinţifico-didactic, capabil să ofere servicii de formare profesională continuă de calitate:

 • Cucer Angela, doctor în psihologie, cercetător-conf. univ.;
 • Carp Ion, doctor în pedagogie, prof. univ.;
 • Baraliuc Nadejda, doctor în pedagogie;
 • Șpac Silvia, doctor în pedagogie; 
 • Globu Nelea, doctor în pedagogie;
 • Mîrzenco Tatiana, doctorandă, lector universitar;
 • Galben-Panciuc Zinaida, doctorandă, lector universitar;
 • Popel Cezara, lector universitar;
 • Pisău Aurelia, doctorandă, lector universitar;
 • Gîrleanu Angela, metodist-laborant.

 

Obiectivele strategice:

 • Diversificarea formelor de perfecționare a cadrelor didactice din învățământul primar și educație timpurie, conform nevoilor profesionale individuale, standardelor profesionale și a exigențelor metodologice în vigoare;
 • Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică în vederea îmbunătățirii calității procesului de formare profesională continuă a cadrelor didactice;
 • Asigurarea unui proces educațional de calitate, care să contribuie la formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din învățământul primar și educația timpurie;
 • Diagnosticarea nevoilor cadrelor didactice, din perspectiva adaptării operative la schmbările ce se produc pe piaţa serviciilor educative, evaluarea periodică a calităţii cursurilor, prin diverse mijloace de testare;
 • Promovarea consecventă a imaginii favorabile a Institutului de Științe ale Educației și sporirea contribuției colaboratorilor catedrei la creșterea competitivității acestuia.

Oferta de programe de formare profesională continuă, aprobată prin Ordinul Ministruluin Educației, Culturii și Cercetării nr.14 din 11.01.2019, vizează următoarele categorii:

 • Specialitatea: 0113 – Pedagogie în învățământul primar, pentru învățători;
 • Specialitatea: 0112 – Pedagogie preșcolară, pentru cadre didactice din domeniul Educației timpurii;
 • Specialitatea/Disciplina predată: Dezvoltare personală, pentru învățători;
 • Specialitatea: Management educațional (directori din instituțiile de educație timpurie).

Domenii de activitate

Programaele de formare profesională sunt complexe – 150 ore contact direct/20 credite profesionale, includ 4 module:

 • Modulul A:  Didactica disciplinelor şcolare.
 • Modulul B:  Psihopedagogie.
 • Modulul C: Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație
 • Modulul D: Branding profesional

Durata cursurilor: 3 săptămâni.

Catedra propune diverse tipuri de cursuri pentru formarea profesională continue:

 • cursuri cu frecvenţă la zi;
 • cursuri cu frecvenţă redusă;

Actele necesare pentru a fi acceptat la cursuri:

 • ordinul de delegare sau, în cazul când persoana nu are un astfel de ordin, cererea personală de înscriere la cursuri;
 • copia buletinului de identitate.

Portofoliul de evaluare finală:

Lucrare de curs la disciplina şcolară ce ţine de unul dintre următoarele subiecte:

 • proiect didactic al unei lecţii la disciplina şcolară, activități la un domeniu de activitate;
 • prezentare Power Point cu un subiect din didactica disciplinei şcolare respective.

Notă. Lucrările scrise pot fi elaborate  atât în mod individual, cât şi în grup (în cooperare cu alţi cursanţi). Toate materialele elaborate de către cursanţi se restituie autorilor. 

 

Alte activități de formare profesională

Catedra organizează cursuri de calificare suplimentară profesională și recalificare profesională la specialăţile:

 • Pedagogie preșcolară
 • Pedagogie în învăţământ

Catedra organizează cursuri de formare continuă modulare:

 • Dezvoltarea personală în învățământul primar (3 zile);
 • Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, cu genericul: „Continuitatea și complementaritatea în procesul ECD” cl. I-IV (3 zile).

 

Catedra organizează activități aplicative: seminare, training, masă rotundă, master-class, workshop etc. (la solicitare), ce îmbină studiul practic (realizat de cadrele didactice de la catedră) cu participarea practicienilor, cu prezentarea unor rezultate de cercetări ce au condus la diseminarea acestora.

 

Catedra Învățământ Primar și Educație Timpurie

 

Master-class

 Catedra Învățământ Primar și Educație Timpurie 

Exemple de bune practici

 

Catedra  oferă consiliere şi expertizăîn domeniul Psihopedagogiei preșcolare și a învățământului primar, avansării în cariera didactică şi managerială (elaborarea raportului de autoevaluare pentru obţinerea gradului didactic şi pregătirea pentru susţinerea interviului de performanţă).

 

Domenii de cercetare ştiinţifică ale colaboratorilor catedrei

   Colaboratorii catedrei sunt antrenați în diverse proiecte de cercetare, care sunt axate pe următoarele tematici: „Reconceptualizarea pregătirii copiilor pentru acivitatea din şcoală”, „Funcționalitatea și integralitatea continuității în educația copiilor de 6-9 ani”, „Proiectarea procesului educaţional preşcolar”, „Formarea vorbitorului cult”, „Personalitate integrală - un deziderat al educaţiei moderne”,  „Aspecte teoretice privind structura şi conţinutul sistemului competenţelor de rezolvare a problemelor pentru clasele primare”, „Valorificarea activităților de investigare a mediului în formarea comportamentului cognitiv”, „Fundamente pedagogice ale educației pentru mass-media în cadrul colaborării școală-familie (treapta învățământului primar)”.

   În acest context se încadrează și cercetarea cu tema: „Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar” (coordonatori: M. Marin, dr., conf. univ., L. Pogolșa, dr. hab., prof. univ. [et al.]). Scopul acestei investigații ample e de a pune în practică prevederile Codului  Educaţiei în care se precizează că în învăţământul primar evaluarea rezultatelor învăţării este criterială prin descriptori (articolele 16, punctul 5, şi 152, litera „d”). Rezultatele cercetării au finalizat cu elaborarea materialelor reglatorii (Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, cl. I-IV, Ghiduri metodologice etc.).

 

Catedra Învățământ Primar și Educație Timpurie

Catedra Învățământ Primar și Educație Timpurie

 

Stimați colegi,

 Opțiunea de a promova stagiile de formare profesională continuă la Catedra Învățământ primar și Educație timpurie  din cadrul INSTITUTULUI DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI  vă asigură sporirea calității procesului  educațional și avansarea în carieră a dumneavoastră.  

Întotdeauna sunteți  așteptați și bineveniți! 

 

Adresa

IŞE, m. Chişinău, str. Doina,104, 

Telefoane de contact:

022468730;

022468733.

mob.: 067288531.