Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare


 

 

Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare


 


ŞEF CATEDRĂ

Şef catedră – Petrovschi Nina,
dr.hab., conf. univ.

Aria Curriculară Matematica şi Ştiinţe

Aria Curriculară Limbă şi Comunicare

Aria Curriculară Educaţie Socioumanistică, Arte şi Tehnologii

  

 I. Obiectivele prioritare ale catedrei 

 • Modernizarea programelor de formare profesională continuă la disciplinele asigurate de catedră.
 • Asigurarea calității cursurilor de formare profesională continuă și de calificare suplimentară/recalificare la disciplinele asigurate de catedră.
 • Eficientizarea formării profesionale a cadrelor didactice și manageriale de la toate seriile preconizate la IȘE la modulul „TIC în educație” .
 • Implementarea concepției SALiS în cadrul cursurilor de formare profesională la Fizică, Chimie și Biologie.
 • Completarea bazei tehnico-materiale cu suporturile necesare activității catedrei.
 • Participarea colaboratorilor catedrei la manifestările didactico-științifice organizate în cadrul IȘE.
 • Colaborarea catedrei cu instituțiile de învățământ din m. Chișinău și republică din perspectiva implementării în practica educațională a achizițiilor dobândite în cadrul formării profesionale continue.
II. Catedra asigură: 
 • Realizarea cursurilor de formare coninuă de calitate la disciplinele şcolare din aria curriculară Matematica şi Ştiinţe (Matematică, Fizică, Biologie, Chimie), din aria curriculară Limba și Comunicare (Limba și literatura română, Limba și literatura engleză, Limba și literatura franceză, Limba și literatura rusă) și din ariile curriculare Educaţie Socioumanistică, Arte şi Tehnologii (Istorie, Educație civică, Educație pentru societate, Geografie, Educație muzicală, Psihopedagogia artelor, Educație plastică, Religie).
 • Formarea continuă a cadrelor didactice la modulul TIC în educație.
 • Realizarea cursurilor de recalificare profesională de calitate la specialităţile Matematica, Fizica, Biologia, Chimia, Limba și literatura română, Limba și literatura rusă, Limba și literatura engleză, Limba și literatura franceză, Istoria, Geografia ș.a.

Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare


III. Domenii de activitate
 • Formarea continuă complexă - 150 de ore contact direct / 20 credite profesionale, 3 săptămîni.
 • Programa de formare profesională continuă include 4 module:
  • Modulul A: Didactica disciplinei şcolare.
  • Modulul B: Psihopedagogie.
  • Modulul C: Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în educaţie.
  • Modulul D: Brandingul profesional
 • Catedra prestează servicii de calitate în domeniul formării profesionale continue la Modulul A: Didactica disciplinei şcolare , Modulul C: Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în educaţie și Modulul D: Brandingul profesional la disciplinele şcolare din ariile curriculare Matematica și Științe, Limbă și comunicare, Educaţie Socioumanistică, Arte şi Tehnologii.

Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare

 • Colaboratorii catedrei asigură realizarea Modulului C: Tehnologii educaţionale şi comunicaţionale (TIC) în educaţie la toate seriile de formare continuă la IŞE.

  Iniţierea în activitatea cu table electronice interactive şi în utilizarea softe-urilor educaţionale se realizează în cadrul tuturor seriilor de formare continue la Modulul C: Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în educaţie și în cadrul studiilor de recalificare profesională şi studii de calificare profesională suplimentară la disciplinele catedrei.

   

   

  Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare


  Serii ale cursurilor de formare la specialitățile duble:

  Chimie și biologie (română) - 09.11.2020-27.11.2020
  Istorie  și Educație pentru societate (română) - 23.03.2020-10.04.2020
                                                                             08.06.2020-26.06.2020

Durata cursurilor - 4săptămăni; 210 ore  contact direct / 28 credite profesionale.  

Catedra propune diverse tipuri de cursuri pentru formarea profesională continue:

  • cursuri cu frecvenţă la zi;
  • cursuri cu frecvenţă redusă;
Beneficiari:
Cadrele didactice din gimnazii, licee, şcoli profesionale, colegii. 
 

 
  
Setul de acte necesare pentru a fi acceptat la cursurile de formare profesională continuă:
 • ordinul de delegare sau, în cazul cînd persoana nu are un astfel de ordin, cererea personală de înscriere la cursuri;
 • copia buletinului de identitate.

Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare

 
IV. Alte activităţi educaţionale
 • Catedra organizează şi traininguri, seminarii, workshopuri de scurtă durată (vezi www.ise.md).
 • Catedra organizează studii de recalificare profesională şi studii de calificare profesională suplimentară la disciplinele catedrei.
 • Catedra organizează şi cursuri de formare continuă de durată medie (monomodulare) - 75 de ore contact direct (10 credite profesionale) la Modulul A Didactica disciplinii .
 • Catedra organizează şi cursuri de formare continuă de scurtă durată la module tematice, inclusiv:
  • Aplicații ale SMART NOTEBOOK (10/20/30 ore- 1/2/3 credite profesionale);
  • Educație pentru societate (30 ore, 3credite profesionale) etc.
V. Domenii de cercetare ştiinţifică ale colaboratorilor catedrei
Colaboratorii catedrei sunt specialişti competenţi, cu experienţă vastă în domeniul educaţional. Sunt autori de curricula şcolare, autori de manuale, ghiduri metodologice, culegeri de exerciţii şi probleme, culegeri de teste, ghiduri metodice etc. Seturile didactice elaborate de colaboratorii catedrei se implementează cu succes în practica educaţională. În cadrul cursurilor de formare se analizează şi se elaborează recomandări metodice de implementare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice obţinute, ceea ce reprezintă un avantaj major pentru cursanţi.
Membrii catedrei au beneficiat de stagii de dezvoltare profesională în Republica Moldova, România, Polonia, Franţa, Lituania, Cehia, SUA, Ucraina etc.

Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare


MULT STIMAŢI COLEGI DE BREASLĂ,
OPŢIUNEA DE A REALIZA CURSURILE DE FORMARE CONTINUĂ LA CATEDRA Didactica Disciplinelor Școlare a INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Vă asigură sporirea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare şi avansarea în cariera didactică!
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!