Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare


 

Описание: http://ise.md/perif/CMS_clip_image002_0001.jpg

ŞEF CATEDRĂ

Achiri Ion,
doctor în ştiinţe fizico-matematice,
conferenţiar universitar

Adresa

IŞE, m. Chişinău, str. Doina,104, etaj IV, biroul 402-403
Telefon de contact 022 460363


 

I. Obiectivele principale ale catedrei 
 • Majorarea calităţii cursurilor de formare continuă  la disciplinele asigurate de catedră.
 • Eficientizarea formării continue a cadrelor didactice  la modulul TIC în educație.
 • Realizarea calitativă a cursurilor de recalificare profesională și calificare profesională suplimentară la disciplinele ariilor curriculare asigurate de catedră. 
 • Participarea activă a tuturor angajaților catedrei la activitatea științifică a catedrei și IȘE. 
 • Realizarea curriculumului de formare continuă la biologie, chimie și fizică în contextul concepției SALiS.
 • Participarea colaboratorilor catedrei la activitatea științifică în cadrul catedrei și IŞE;
 • Colaborarea catedrei cu instituțiile de învățămînt din Chișinău și din republică din perspectiva realizării practicii pedagogice și a implementării în practica educațională a achizițiilor dobîndite în cadrul formării profesionale continue.
II. Catedra asigură: 
 • Realizarea cursurilor de formare coninuă de calitate la disciplinele şcolare din aria curriculară Matematica şi Ştiinţe ( Matematică, Fizică, Biologie, Chimie), din aria curriculară Limba și Comunicare (Limba și literatura română, Limba și literatura engleză, Limba și literatura franceză, Limba și literatura rusă) și din ariile curriculare Educaţie Socioumanistică, Arte şi Tehnologii (Istoria, Educația civică, Geografia, Educația muzicală, Psihopedagogia artelor, Educația plastică, Religie).
 • Formarea continue a cadrelor didactice  la modulul TIC în educație.
 • Realizarea cursurilor de recalificare profesională de calitate la specialităţile  Matematica, Fizica, Biologia, Chimia, Limba și literatura română, Limba și literatura rusă, Limba și literatura engleză, Limba și literatura franceză, Istoria, Geografia, Educația tehnologică.

III. Domenii de activitate
 • Formarea continuă complexă - 150 de ore contact direct / 20 credite profesionale, 3 săptămîni, taxa – 950 lei.
 • Programa de formare profesională continuă include 4 module:
  • Modulul A: Didactica disciplinei şcolare.
  • Modulul B: Psihopedagogie.
  • Modulul C: Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în educaţie.
  • Modulul D: Practica pedagogică
 • Catedra prestează servicii de calitate în domeniul formării profesionale continue la Modulul A: Didactica disciplinei şcolare la disciplinele şcolare din ariile curriculare Matematica și Științe, Limbă și comunicare, Educaţie Socioumanistică, Arte şi Tehnologii.
 • Colaboratorii catedrei asigură realizarea Modulului C: Tehnologii educaţionale şi comunicaţionale  (TIC) în educaţie  la toate seriile de formare continuă la IŞE.
 • Catedra propune diverse tipuri de cursuri pentru formarea profesională continue:
  • cursuri cu frecvenţă la zi;
  • cursuri cu frecvenţă redusă;
  • cursuri de tip autodidact;
  • cursuri online.
Beneficiari:
Cadrele didactice din gimnazii, licee, şcoli profesionale, colegii. 
 
IV. Alte activităţi educaţionale
 • Catedra organizează şi traininguri, seminarii, workshopuri de scurtă durată  (vezi www.ise.md).
 • Catedra organizează studii de recalificare profesională şi studii de calificare profesională  suplimentară  la  disciplinele catedrei.
 • Catedra organizează şi cursuri de formare continuă de durată medie (monomodulare)  -  la Modulul A Didactica disciplinii .
 • Catedra organizează şi cursuri de formare continuă de scurtă durată (monomodulare):
  • Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale (TIC) în Educaţie (Word, Excel, Power Point) (8-24 ore);
  • Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale (TIC) în educaţie din perspectiva utilizării tablei digitale şi a softurilor educaţionale (8-24 ore);
  • Sistemul e-Learning în educație – 75 ore (10 credite profesionale);
  • Aplicații Smart Notebook – 16 ore (2 credite profesionale).etc.
V. Domenii de cercetare ştiinţifică ale colaboratorilor catedrei
Colaboratorii catedrei sînt specialişti competenţi, cu experienţă vastă în domeniul educaţional. Sînt autori de curricula şcolare, autori de manuale, ghiduri metodologice, culegeri de exerciţii şi probleme, culegeri de teste, ghiduri metodice etc. Seturile didactice elaborate de colaboratorii catedrei se implementează cu succes în practica educaţională. În cadrul cursurilor de formare se  analizează şi se elaborează recomandări metodice de implementare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice obţinute, ceea ce reprezintă  un avantaj major pentru cursanţi.  Membrii catedrei au beneficiat de stagii de dezvoltare profesională în Republica Moldova, România, Polonia, Franţa, Lituania, Cehia, SUA, Ucraina etc. 
              
MULT STIMAŢI COLEGI DE BREASLĂ,
OPŢIUNEA DE A REALIZA CURSURILE DE FORMARE CONTINUĂ LA CATEDRA Didactica Disciplinelor Școlare (la ariile curriculare Matematică și Științe, Limbă și Comunicare și Educaţie Socioumanistică, Arte şi Tehnologii) a INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Vă asigură sporirea calităţii procesului de  redare-învăţare-evaluare şi avansarea în cariera didactică!        
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!