Sectorul Limbă și Comunicare
 

 

Sectorul Limbă și Comunicare

 

Maria HADÎRCĂ, Dr.conf.cerc., şef sector 

Proiect de cercetare:
Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limbă română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi (15.817.06.15.A)

REZUMATUL PROIECTULUI

    Proiectul institutional „Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limba română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi” (director de proiect Mariana Marin, dr., conf. univ. ) îşi propune să promoveze o viziune complexă asupra fenomenului de cultură a comunicării  la nivelul educaţiei preuniversitare, să fundamenteze posibilităţi de investigare, ample şi diverse în domeniul temei de cercetare, să elaboreze şi să implementeze strategiilor eficiente în aspectul formării unui elev vorbitor cult al limbii române, nativ şi alolingv.

    Demersul acţional prevede examinarea documentelor de politici lingvistice și educaționale în domeniu; elaborarea modelelor de eficientizare a formării vorbitorului cult de limbă română, inclusiv a vorbitorului alolingv; valorificarea experimentală a modelelor elaborate; sistematizarea rezultatelor şi elaborarea recomandărilor practice de  eficientizare a procesului educaţional pentru formarea vorbitorului cult de limbă română.

    Metodele teoretico-practice utilizate în cercetare vizează analiza calitativă a datelor, analiza de conţinut, abordarea sistemică a fenomenelor cercetate, cercetarea euristică şi combinatorică, metoda constructivistă şi observarea participativă; metoda expertizei calificate; metode statistice.

    În calitate de finalitate valorică, proiectul îşi propune elaborarea şi fundamentarea pedagogică a (a) strategiei pedagogice a culturii comunicării elevilor şi (b) a instrumentarului metodologic al formării elevului ca vorbitor cult în cadrul unei comunicări eficiente în limba română.

    Modelele pedagogice elaborate şi validate experimental vor constitui repere de extindere a practicii educaţionale şi în raport cu învăţarea altor limbi. Acest fapt va conduce, în ultimă instanţă, la perceperea limbii române ca instrument  de colaborare și conviețuire,  precum şi la edificarea, prin axiologia limbii române, a sentimentului de pace socială.


Obiectivele proiectului au vizat:  

 1. Examinarea documentelor de politici lingvistice și educaționale, studiul practicii școlare pentru determinarea nevoilor de consultanță și asistență metodologică a cadrului didactic la formarea vorbitorului cult de limbă română.
 2. Elaborarea modelelor de eficientizare a formării vorbitorului cult de limbă română, inclusiv a vorbitorului alolingv prin învăţarea unor discipline în limba română; de evaluare a competenţelor comunicativ-lingvistice ale elevilor, racordate la perspectiva educaţiei europene pentru limbi.
 3. Valorificarea experimentală a modelelor de eficientizare a formării vorbitorului cult de limbă română; de evaluare a competenţelor comunicativ-lingvistice ale elevilor şi a instrumentarului pedagogic aferent.
 4. Sistematizarea rezultatelor experimentale şi elaborarea recomandărilor practice de eficientizare a procesului educaţional pentru formarea vorbitorului cult de limbă română.


Echipa de cercetători încadrată în proiect
 • Hadîrcă Maria -Şef sector 
 • Callo Tatiana - cercetător şt. principal
 • Ghicov Adrian - cercetător şt. coordonator 
 • Cazacu Tamara - cercetător şt.  coordonator 
 • Bâlici Vera - cercetător şt. superior
 • Suruceanu Maria - cercetător ştiinţific
 • Mariana Marin - cercetător şt. superior
 • Dermenji-Gurgurov Svetlana - cercetător şt.
 • Grîu Natalia - cercetător şt. stagiar
 • Vlas Lidia - cercetător şt. stagiar 

Rezumatul proiectului pentru perioada 2015-2018

 

RAPORT ŞTIINŢIFIC INTERMEDIAR pentru anul 2019
  

Cele mai relevante rezultate ştiinţifice teoretice şi aplicative obţinute de echipa de cercetători prin demersurile investigaţionale realizate pe parcursul anului 2018:

 

Prin ordinul MECC nr. 04/2-09/5361din 20.12.2018, realizarea proiectului instituţional „Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limba română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi” a fost extinsă şi pe durata anului 2019.

În anul 2019, activitatea de cercetare va viza următorul obiectiv-cadru: asigurarea didactică a procesului de învăţământ cu instrumentarul metodologic necesar activităţii pedagogice de formare a vorbitorului cult/independent în limba română.

Acţiunile proiectate în vederea îndeplinirii obiectivului formulat pentru anul 2019 vizează:

 1. Elaborarea reperelor metodologice pentru dezvoltarea curriculumului şcolar la limba şi literatura română şi a instrumentelor conexe din perspectiva FVCLR.
 2. Valorificarea metodelor de eficientizare a educaţiei lingvistice în scopul formării-dezvoltării vorbitorului cult/independent al limbii române.
 3. Elaborarea suportului metodologic pentru formarea-dezvoltarea conştiinţei lingvistice, a competenţei lingvistice şi a competenţei de comunicare a elevilor.
 4. Definitivarea studiilor, diseminarea rezultatelor şi elaborarea raportului final de activitate.

Întru realizarea acţiunilor date, echipa de cercetători îşi propune să elaboreze lucrări de sinteză, metodologii, suporturi de curs, ghiduri pentru profesori şi auxiliare didactice pentru elevi, să organizeze activităţi expozitive şi participative, care vor constitui demersuri inovatoare de valorificare şi de exploatare creativă a educaţiei lingvistice în vederea eficientizării procesului de formare a vorbitorului cult/independent (pentru alolingvi) în valoarea limba română.


Anul 2017

Anul 2016
Anul 2015